Alles uëver de Sjuut

De Blauw Sjuut voeët i 2024 vuur de 72e moal oet um i de Euregio d’r vastelaovend aa te kóndige.
De ieësjte kier is dat i 1949 gebuëd. Dat woar juus inne daag en ’t góng uëver Vols noa Oake en trük. Doanoa woeëd ’t va 2 noa 3 en oetintelig noa 5 daag wie ’t noe nog ummer is. Went me good reëkent da zouw me zage vanaaf 1949 is ’t de 71e kier. Egelig sjtimt dat óch evvel de Sjuut is 2 kier nit oetgevare. I 1953 bei d’r watersnoodramp en later nog ing kier óngerwiel va d’r Golfkreeg.

 

Vuur ’t Gilde zint 3 dinger zieëker aadig um te vermelde. I 1133 is de Sjuut vuur ’t ieësj gevare vanoet ’t Eifeldörpke Kornelimünster dat toentertied Inda heesjde. Die legendarisje Togh is vuur ’t Gilde noa noe d’r basis geweë vuur de activiteite hüjtsedaags. Dat is óch noe nog noa te leëze in de kronieke va de Abdij va St. Truiden.
Rónk 1490 hat d’r weltberoemde sjilder Jeroen Bosch ee schilderei gemak mit d’r naam :”die Blau Schuyte”. Dat kunswerk hat heë gebaseerd óp de Sjuut va 1133. Went gier ins i Paries kómt dan goat zieëker ing kier noa ’t Louvre, want doa hingt dat schilderei. In 2005 hant Gedeputeerde Staten va Limburg ós benumd tót “Officiële ambassadeurs va d’r Limburgse vasteloavend”.

Óngerwiel va d’r Togh deet de Sjuut ruum 30 haves aa. Uëveral weëd ankerpermissie gevroag en óch gekrieëge. De Sjuut bezeukt nit alling gemeentehoezer, ze geet óch noa sjoeële, bejaardehoezer en noa insjtellinge vuur lüj mit inne miervoudige handicap. De Sjuut numt ummer e ege kado mit en e kado van d’r burgemeester va Heële.

 

Klik op d’r knoep hei ónger vuur e uëverzich va de kado’s va de Sjuut:

 

Uëverzich kado’s

Ing va de wiechtigste dinger bei d’r Togh is waal ’t gesjteggel mit de plaatsjelike autoriteite. In alle sjtadhoezer gieëf d’r burgemeester va deens aaf óp Heële woa volgens hun noeëts get good en richtigs is. An d’r moelemeëker, gesjteund durch de toeëne va d’r sjieëpsmoezikant, is ’t da um hön te wieze óp alles wat zoeë-al fout geet in hón ege dörp of sjtad. Dat zint ummer hieël vermakelijke confrontaties en natuurlig weëd zich noa afloop inne dróp gedrónke.
’t Is verwónderlig en tegeliekertied sjoeën um te zieë wievöal carnavalsgekke zich óngerwiel van d’r Togh hant ópgemak um de Sjuut te óntvange.

D’r Togh, deë ónger leiding sjteet va d’r Kapitein, begint tradisiegetrui óp d’r moandig vuur de Vasteloavend in ’t sjtadhoes va Heële woa ’t gemeentebesjtuur ós óp weëg sjik noadat vier same ’t “oorlam” hant genuttigd.
Va doa-oet geet ’t noa d’r Pancratiusplei en doa weëde de nui gaste en ’t ketelbinkie va dit joar (aod sjtadsprins) gedupt. Wen d’r tied hat, dan mót d’r doa ’s noa kómme kieke.

De route va d’r Togh kent gier hei zieë.

De Sjuut kump al deë tied nit noa heem. De Sjuutemanne blieve die daag boetegaats sjlóape.

’t Gilde is ing ónafhankelige commissie binnen de Winkbülle. Ze hat ee ege besjtuur.
Doaneëve hat de Sjuut ing wapesjpreuk en deë is “Ad Narragoniam. De betekenis doava is zoeëget va “op naar het narrenland”. Uëveral woa de Sjuut kunt, weëd ’t bezeuk aafgesjloate mit ’t same oetsjpreëke va dees heilsjpreuk. De Sjuut hat óch ee ege logo. Dat is gehoald oet ee book va Johan Geiler von Kaiserberg en sjtamt oet ’t joar 1510.

Historie Blauw Sjuut