Uëverzich route moandig bis vriedig

I 2023 vieët de Blauw Sjuut, nao twieë Coronajoare, wer oet, um vuur de 71e kier i de Euregio d'r vasteloavend aa te kóndige.

____________________________________

Vertrek- & aakómsttieje ALLE ónger vuurbehaod...

Goonstig d’r 15e fibberwaar
00:00 oer 00:30 oer 01:00 oer 01:30 oer 02:00 oer 02:30 oer 03:00 oer 03:30 oer 04:00 oer 04:30 oer 05:00 oer 05:30 oer 06:00 oer 06:30 oer 07:00 oer 07:30 oer 08:00 oer 08:30 oer 09:00 oer 09:30 oer 10:00 oer 10:30 oer 11:00 oer 11:30 oer 12:00 oer 12:30 oer 13:00 oer 13:30 oer 14:00 oer 14:30 oer 15:00 oer 15:30 oer 16:00 oer 16:30 oer 17:00 oer 17:30 oer 18:00 oer 18:30 oer 19:00 oer 19:30 oer 20:00 oer 20:30 oer 21:00 oer 21:30 oer 22:00 oer 22:30 oer 23:00 oer 23:30 oer
10:15 oer Aakóms Verzörgingstehoes Ter Eyck, Groeët Genhei
11:20 oer Aakóms Verzörgingstehoes Firenschat Op d'r Sjtaat
12:10 oer Aakóms SBO de Griffel & SGL
14:30 oer Óntvangs gemeente Meësje, de Stip
19:30 oer Aakóms Benediktusplatz Kornelimünster (D)