Wist gier dat?
  • Ós Blauw Sjuut i 2015 de belangriekse Belsj Limburgse Vasteloavesóngersjeiding “de Bronsgroene Leeuw” hat óntvange?

 

’t Nuitsberich va toentertied:

 

Limburgse Daag 2015

 

Dit joarliks evenemint mit de vuurnaamste Belsj Limburgse Vasteloavesvereiniginge zal dit joar op vriedig de 13e november  gehoate weëde i ’t Cultureel Centrum va Laoneke.

Óngerwiel dit evenemint zulle óch wir de verdeenstelike lede va Liveke ge-ierd weëde.
Dit joar zal de belangriekse Belsj Limburgse Vasteloavesóngersjeiding “de Bronsgroene Leeuw” goa noa ” het Gilde Blauw Sjuut” oet Heële. En dit vuur hunne joarelange izzet vuur de vasteloavend in de beide Limburgen. Dit joar viere ze hun 6 x 11 jöarig jubileum.

“Hi-jmèt wilt Liveke in de ieërste plaats häör oprechte waardering ówte vuur het Gilde Blauw Sjuut es aankondigers van de Vastelaovend in Limburg en in de ganse Euregio. Neet allein het in stand hawte van dees sjoeën Vastelavonstradi-sjie mer ouch de meneer woe op Gieë ze ieëre hawt wille we hi-j mèt bejubele”.

  • De SLV op d’r 21e mei 2012 unaniem igesjtumd hat mit ’t vuurgedrage laureaat Gulden Humor 2012 vuur ‘t Gilde Blauw Sjuut?

 

’t Nuitsberich va toentertied:

 

“De algemeen ledevergadering va de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereiniginge (SLV) hat op d’r 21e mei 2012 unaniem igesjtumd mit ’t vuurgedrage laureaat Gulden Humor 2012: ‘t Gilde Blauw Sjuut. Op 22 mei  is ’t Gilde in Heële bliej verrasjt mit dis vuurdrach.

Óngerwiel ing fiéstelige bijeekóms op d’r 24 november 2012 zal d’r Gulden Humor durch het SLV-besjtuur weëde oetgereik i ’t sjtadhuis va Venlo. Nederlands aodste vastelaovesvereiniging Jocus zal biei die gelegeheed optreëne es gasheer vuur dit biezónger fes vuur dis aodst bekinde en nog ummer actieve vastelaovestradisie.

Óngerwiel inge sjpectaculaire fesoavond i de Venlose Maaspoort weëd de huldiging aansjletend krachtig ongersjtriept i ’t biezië va gans vastelaovesminnend Limburg.”


Motivasie

“I ’t joar 1133 is ’t Gilde vuur d’r ieësjte kier oetgevare vanoet ’t toenmalig Eifeldörpke Inda (huuj Kornelimünster) um de vastelaovend a te kondige i naober steë. I 1949 woare ’t de vastelaovesvierdesj i Heële die dis ieëwenouw tradisie nuij leëve ibloze. D’r geweldige sjtaat van deens va ’t Gilde is i 2005 vuur ’t Provinciebestuur aaleiding geweës um ’t Gilde Blauw Sjuut offisjieel tot “Ambassadeur van de Limburgse Vastelaovend” te benumme.

D’r 80 x 11 jöarige verjoardig va d’r  iësjte vaartoch va de Blauw Sjuut is de directe aaleiding geweëst vuur d’r  vuurdrach van dizze tradisierieke kandidaat.

’t Is doel en plich va de Blauw Sjuut um oet te vare, grenze te sjlechte en durch sjpass, humor en satire  bei te drage, dat de luuj kotter tot eer kómme. Bei ’t bezuk va de Sjuut zunt de egelige ‘drei dol daag’ niet mië wied en doardurch is men ’t Gilde óch ‘heraut va de vasteloavend’ goa umme

I de tegewoordige sjieëpsroute weëde ongeveër 25 ankerplaatsje aagedoa en weëde giëker joar óch sjoeële, bejaardecentra, verpleegirichtinge en instituten vuur d’r lichamelijk en/of geestelige gehandicapte medemiensj bezóch. Same mit ’t bringe va carnavalsvruid, sjteet bei dit alles ’t aakneupe va nuij vrunksjapsbeng of ’t versjtevige va besjtoande – i binne- als boetelank – vuurop.

Heimit voldeet ’t Gilde Blauwe Sjuut mieë da nuëig is aa de criteria die de Samewirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge sjtelle aa ’t Laureaat Gulden Humor.”

Deel dit bericht op